ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ arrow icon โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดสําหรับอุตสาหกรรมรายสาขา (อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์ หรือพลาสติก)

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ arrow icon กรมโรงงานอุตสาหกรรม มีพันธกิจหลักในการส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืน จึงได้ดําเนินการโครงการถ่ายเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด (Cleaner Technology : CT) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการป้องกัน มลพิษ พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ในเวทีโลก ในปี 2562 ทาง กรอ. จึงกําหนดให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่ สะอาดไปสู่การปฏิบัติใช้จริงให้กับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วน เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือพลาสติก
 

1. นําเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดมาปฏิบัติใช้จริงในกลุ่มอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วน เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือพลาสติก จํานวน 20 โรงงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและการป้องกันมลพิษ

2. ลดการใช้วัตถุดิบ น้ํา พลังงาน และสารเคมีในกระบวนการผลิตของ กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วน เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือพลาสติก

 
 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ arrow icon ไม่มีค่าใช้จ่ายในการให้คําปรึกษา

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ arrow icon การตรวจวัดค่าปัจจัยหลักที่บ่งชี้ประสิทธิภาพการผลิต (วัตถุดิบ น้ํา พลังงาน และสารเคมี) และแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพกาผลิต และการป้องกันมลพิษที่ให้ผลประหยัดไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาทต่อปี การจัดฝึกอบรมพนักงานในโรงงาน (In-house training) ด้าน เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ arrow icon การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกระบวนการผลิต(GHG Emission)

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ arrow icon การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวอย่างน้อยระดับ 2 (Green IndustryLevel 2)

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ arrow icon คําแนะนํามาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory)