โทรสาร : 02-2186877 หรือทาง

e-mail : ctelecplastic.diw@gmail.com

หรือติดต่อผ่านผู้ประสานงานโครงการ คุณ อาจารีย์ สุวัตถิกุล

โทรศัพท์ 02-2186897

กองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน