กรอ. ขอเชิญท่านสมัครเข้าร่วมโครงการฯ โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครผ่านแบบสอบถามข้อมูล แล้วส่งกลับมาที่โทรสาร : 02-2186877 หรือทาง e-mail : ctelecplastic.diwagmail.com

หรือติดต่อผ่านผู้ประสานงานโครงการ คุณ อาจารีย์ สุวัตถิกุล โทรศัพท์

02-2186897

กองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน